Νομοθεσία Περιφερειακών Εκλογών

Εδώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2019.

Νόμος 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

προβολή μεταφόρτωση

Νόμος 4071/2012

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

προβολή μεταφόρτωση

Νόμος 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου

προβολή μεταφόρτωση

Νόμος 4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις

προβολή μεταφόρτωση

Εγκύκλιος #11 (02-04-2019)

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α'138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019

προβολή μεταφόρτωση

Εγκύκλιος #13 (03-04-2019)

Διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών

προβολή μεταφόρτωση

Σχετικά Παραρτήματα

Υπουργική απόφαση περί εκλογικών δαπανών

Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

προβολή μεταφόρτωση

Έχετε κάποια απορία;

επικοινωνήστε μαζί μας